Saturday, May 2, 2009

Ibong maya at halo-halo .blend file release

Malugod kong ibinabalita ang release ng aking Ibong maya model at Halo-halo logo sa .blend files.

Ang mga ito may lisensiyang Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Kung pauunlarin po ninyo at irerelease ang binago niyong bersiyon ng mga file na ito, pakidokumento lamang ang pagbabago sa text info na nasa .blend file.

Halo-halo logo Release 1.0 (906.4 KB)

Ibong maya Release 1.4 (2.01 MB)

Maligayang pagbeblender :-)
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.